دفتر مدیریت پروژه یا PMO (Project Management Office) چیست؟ چه خدماتی ارائه می دهد؟

دفتر مدیریت پروژه یا PMO (Project Management Office) چیست؟ چه خدماتی ارائه می دهد؟ PMO يا دفتر مديريت پروژه (ها) يك واحد مستقل در سازمان “دفتر مدیریت پروژه یا PMO (Project Management Office) چیست؟ چه خدماتی ارائه می دهد؟”